MATOX 305G се користи за фино израмнување (мазнење) гипс плочи, малтер и бетонски внатрешни ѕидни и плафонски површини. Таа лесно се применува. Обезбедува рамна и мазна  површина. Може и машински да се аплицира со соодветна подготовка на материјалот..