MATOX 100U се користи за малтерисување на внатрешни ѕидни и плафонски површини на објекти. Успешно се применува и се аплицира и на површината на керамички тули, шупливи глина блокови, бетон, сипорекс. Во цврстината одговара на малтер М1.